Ympäristo

YMPÄRISTÖ
Vastuullisesti, laatua ja ympäristöä arvostaen

OAK:n tarjoamat palvelut ja Oulun terminaali on laatusertifioitu (ISO 9001) vuodesta 1997 ja ympäristösertifiointi (ISO 14001) vuodesta 2011 lähtien.
Tuotamme asiakasvaatimusten mukaisia kuljetus- ja maarakennuspalveluita ottaen huomioon lakisääteiset ja muut vaatimukset.
Kuljetuspalveluissa kiinnitämme erityisesti huomiota oikea-aikaisuuteen ja siihen, että asiakkaan tavarat säilyttävät sovitun laadun. Maarakennuksessa aikatauluissa pysyminen ja asiakkaiden vaatimusten mukaisten materiaalien toimittaminen ovat erityisen huomion kohteena. Otamme toiminnassamme huomioon sidosryhmiemme tarpeet ja odotukset. Vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa asetamme laatu- ja ympäristötavoitteita yhteistyökumppaneillemme ja itsellemme sekä seuraamme saavutettuja tuloksia.
Tähtäimessä kestävä kehitys
Parannamme jatkuvasti toimintaamme asettamalla uusia, entistä haastavampia tavoitteita. Olemme määritelleet merkittävimpien ympäristönäkökohtien perusteella jatkuvan parantamisen päämääriksi polttoaineen ja energian kulutuksen vähentämisen.
Asettamiimme laatu- ja ympäristötavoitteisiin pyrimme laadunvalvonnalla sekä henkilöstön ja alihankkijoiden koulutuksella. Otamme toiminnassamme huomioon ympäristön ja näin luomme perustan ennalta ehkäisevälle ympäristötyölle.
Parannamme jatkuvasti työntekijöidemme osaamista ja kannustamme heidän osallistumistaan ympäristö- ja laatutyöhömme.Katselmoimme toimintapolitiikan säännöllisesti ja viestimme sidosryhmiämme.
Ilmoituskanava
Olemme ottaneet käyttöön EU:n direktiivin mukaisen ilmoituskanavan: https://nordicwhistle.whistleportal.eu/WhistleBlower/Form/273-538-a3b896675251411682ed491e0283466e